w naszej ofercie: 13235 imprez, 19496 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ob��z m��odzie��owy
Wszystko o tej ofercie wie:

OB��Z M��ODZIE��OWY

Albania

Wiek: od 12 do 19 lat
Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja (FB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
134331956
oferta w pdf

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

Prześlij do nas Zapytanie lub zadzwoń +48 12 648 99 77, 647 11 88, 647 22 66
a przedstawimy Ci aktualnę ofertę cenową i dostępne wolne terminy.

Zniżki i dopłaty

1 * Ubezpieczenie wszystkich uczestnik��w od koszt��w rezygnacji wg. OWU KR Standard Signal Iduna. Wyb��r ubezpieczenia oznacza akceptacj�� ww. warunk��w. : Dopłata 2,6%

Zakwaterowanie

O��rodek wypoczynkowy

HOTEL EPIRUS*** to ��wietnie oceniany hotel, po��o��ny w kurorcie Saranda przy prywatnej hotelowej pla��y. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5 osobowych z ��azienkami. W pokojach do dyspozycji uczestnik��w: klimatyzacja, lod��wki do ch��odzenia napoi, sejfy, telewizory, r��czniki (zmieniane raz w turnusie). W hotelu bezp��atne Wi -Fi. Do dyspozycji: dwa hotelowe bary, jeden w ogrodzie, a drugi przy prywatnej pla��y, mo��liwo���� wymiany waluty na recepcji. Nieopodal hotelu znajduje si�� sklep spo��ywczy

Wyżywienie

śniadanie, obiad i kolacja (FB)

Cena zawiera

��� 8 nocleg��w,
��� wy��ywienie 3 razy dziennie,
��� przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, DVD, WC, barek),
��� opieka pedagogiczna,
��� realizacja programu,
��� ubezpieczenie (Signal Iduna S.A.),
��� sk��adka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera

obowi��zkowej op��aty za serwis pla��owy - 12 ��� za ca��y pobyt, koszt��w uczestnictwa w programie fakultatywnym. Przy zakwaterowaniu
pobierana jest kaucja w wysoko��ci 10 ���, kt��ra zwracana jest w dniu wyjazdu, o ile nie zosta��y wyrz��dzone szkody

atuty

- Super miejscowo���� Saranda
- hotel z prywatn�� pla����
- du��o dyskotek
- nowe odkrycie


Zapraszamy do jeszcze nieodkrytej ALBANII - kraju, kt��ry przez wiele lat by�� na peryferiach Europy, ale szybko nadrabia swoje zaleg��o��ci. To jeden z najmodniejszych kierunk��w wakacyjnych, kt��ry przyci��ga turyst��w z ca��ej Europy. Wyjazd ten b��dzie prawdziw�� eskapad�� po Po��udniowej Europie. Naszym celem jest per��a Albanii - nadmorski kurort Saranda, kt��ry niczym nie ust��puj�� tym na Lazurowym Wybrze��u, a niskie ceny na miejscu powoduj��, ��e wakacje nie s�� stresuj��ce. Ludzie tu s�� bardzo go��cinni i otwarci. Krystalicznie czyste i ciep��e morze oraz lato pe��ne s��o��ca, powoduj��, ��e kraj ten z roku na rok podwaja liczb�� przyjmowanych go��ci.Saranda ma szans�� zosta�� przebojem tegorocznego sezonu. Wypocznij aktywnie nad lazurowym, ciep��ym
Morzem Jo��skim. Prywatna hotelowa, piaszczysta pla��a z le��akami i parasolami b��dzie do Waszej dyspozycji. S��o��ce jest tu zagwarantowane. Ale nie samym pla��ingiem, ��yje cz��owiek - w trakcie pobytu b��dziemy mieli zwiedzanie tego naj��adniejszego w Albanii nadmorskiego kurortu. Spacer po Sarandzie, w trakcie kt��rego poznamy ciekaw�� histori�� tego egzotycznego dla nas kraju. Zobaczymy port, promenad�� oraz wejdziemy na punkt widokowy Twierdzy Lekursi sk��d rozci��ga si�� pi��kny widok na Sarand��. Ale
to tylko niekt��re z przygotowanych przez nas atrakcji. W ramach programu fakultatywnego m��odzie�� zapraszamy do skorzystania z oferty dyskotek i klub��w, kt��rych wiele znajdziemy w t��tni��cym ��yciem kurorcie jakim jest Saranda. Tutejsze kluby i dyskoteki przyci��gaj�� wieczorem odpoczywaj��c�� w Sarandzie m��odzie�� z ca��ej Europy

wy��ywienie

3 razy dziennie w formie bufetu z du��ym wyborem potraw i sa��atek. Do ��niadania - kawa, herbata, mleko, do pozosta��ych posi��k��w
podawana jest woda. Mi��dzy posi��kami woda mineralna dost��pna jest bez ogranicze��. Pierwszy posi��ek: kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posi��ek - ��niadanie i prowiant na drog�� powrotn��

cena nie zawiera:

obowi��zkowej op��aty za serwis pla��owy - 12 ��� za ca��y pobyt, koszt��w uczestnictwa w programie fakultatywnym. Przy zakwaterowaniu
pobierana jest kaucja w wysoko��ci 10 ���, kt��ra zwracana jest w dniu wyjazdu, o ile nie zosta��y wyrz��dzone szkody

wycieczki fakultatywne

Korfu/Grecja + wypoczynek na greckiej pla��y (wycieczka ca��odniowa). Rejs wodolotem/statkiem na greck�� wysp��. Zwiedzanie starego miasta, ko��ci���� ��w. Spirydona, stara i nowa forteca, ratusz, pa��a�� ��w. Micha��a i Jerzego, plac Esplanada, reprezentacyjna ul. Liston. Wypoczynek + k��piel w jednej z zatok. Czas wolny na zakupy. Cena ok. 69 ���.

Butrint ,,Ba��ka��skie Pompeje��� + Ksamil (wycieczka ca��odniowa). To staro��ytne miasto portowe le����ce na wzg��rzu, z trzech stron otoczone wod��, jest jednym z najciekawszych stanowisk archeologicznych w tej cz����ci Ba��kan��w (wpisane na list�� UNESCO). W programie, m.in. pozosta��o��ci rzymskich ��a��ni, agora, amfiteatr, ��wi��tynia Asklepiosa, aleja ceremonialna oraz ��wi��tynia Minerwy. Na koniec pla��a w Ksamil, okre��lan mianem raju na ziemi. Cena ok. 32 ���.

Gjirokastra + Niebieskie Oko (wycieczka ca��odniowa) - Gjirokastra, miasto ���srebrnych dach��w���. Gjirokastra jest miastem-muzeum,
nazywanym r��wnie�� miastem tysi��ca schod��w. Liczne zabytki i tradycyjna zabudowa. Z twierdzy roztacza si�� przepi��kny widok na ca���� okolic��. Na zako��czenie ��r��d��o Niebieskie Oko. Cena ok. 45 ���.

Wyj��cie na profesjonaln�� dyskotek�� (dla uczestnik��w od 16 lat) - cena ok. 10 ���.

wiek uczestnik��w

12-19 lat

uwagi

- Ka��de dziecko, kt��re wyje��d��a na koloni�� lub ob��z za granic�� musi posiada�� wa��ny dow��d osobisty lub paszport!!!
Na obozy krajowe prosimy o zabranie legitymacji szkolnej. W przypadku imprez z dojazdem kolej�� legitymacja szkolna jest warunkiem przyznania biletu ze zni��k��.

- Ka��dy uczestnik musi dostarczy�� na zbi��rk�� wype��nion�� kart�� kwalifikacyjn��. Kopi�� karty prosimy dostarczy�� do biura do 2 tyg. przed wyjazdem. Bez karty dziecko nie mo��e pojecha�� na ob��z (dlatego prosimy o dostarczenie nam kopii, aby dziecko mog��o jecha�� nawet je��li rodzice zapomn�� karty).

- Po����czenia antenowe z innych miejscowo��ci odbywaj�� si�� przy min. 8 osobach. Potwierdzenie po����cze�� antenowych odbywa si�� na 7 dni przed dat�� rozpocz��cia imprezy. Na trasach dojazdowych w Polsce po����czenia mog�� by�� realizowane mikrobusami lub transportem publicznym pod opiek�� osoby doros��ej i po wcze��niejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy.

- Przybli��on�� godzin�� powrotu podajemy na zbi��rce w dniu wyjazdu.

- Uczestnicy kolonii/obozu podzieleni s�� na 15-20 osobowe grupy w zale��no��ci od wieku. Na ka��d�� grup�� przypada 1 wykwalifikowany opiekun. Dodatkowo nad prawid��owym przebiegiem programu wyjazdu czuwa kierownik.

- Istnieje mo��liwo���� wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Koszt��w Imprezy Turystycznej pokrywaj��cego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wyst��pienia sytuacji losowych (np. choroby dziecka). Ubezpieczenie to mo��na wykupi�� nie p����niej ni�� 5 dni po dokonaniu rezerwacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem.nie p����niej ni�� 5 dni po dokonaniu rezerwacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem.

- Na zaj��cia taneczne prosimy o zabranie wygodnego mi��kkiego obuwia (baleriny) i sp��dniczek.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

os. Niepodległości 3A/5A
31-865 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
biuro@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.